Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych jest M.M. PROFIT KIERNICKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Chorzowie, ul. Podmiejska 28/5, 41-500 Chorzów,

2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w związku z umową);

b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora), uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;

c) marketingowym, w tym celu analitycznym i profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora – na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda). Tworzony profil będzie dotyczył Pani/Pana preferencji lub domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych.

d) wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny);

3. Przysługuje Pani/Panu prawo przenoszenia danych osobowych udostępnionych administratorowi.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Administrator zastrzega, iż w zależności od potrzeb Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz agentom ubezpieczeniowym współpracującym z administratorem, także dostawcom systemów informatycznych Poczcie Polskiej, bankom i biuru rachunkowemu obsługującego administratora.

8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Natomiast podanie danych osobowych w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy jest warunkiem jej zawarcia i wykonania. W przypadku odmowy ich podania umowa nie może zostać zawarta.

9. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zakresie zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przedawnienia roszczeń, a w przypadku zgody przetwarzanie danych będzie trwało nie dłużej niż do czasu jej wycofania.

10. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Lorem ipsum

MM Profit Ubezpieczenia Gliwice Kiernicki ERGO Hestia AC OC Tanie ubezpieczenia
M.M. PROFIT
UBEZPIECZENIA

KONTAKT

Odwiedź nas na:

Firma M.M.PROFIT KIERNICKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA zgodnie z RODO realizuje obowiązek informacyjny, w tym celu prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych: klauzula informacyjna

Gliwice
ul. Derkacza 5
MM Profit Ubezpieczenia Gliwice Kiernicki ERGO Hestia AC OC Tanie ubezpieczenia
projekt i realizacja:
MM Profit Ubezpieczenia Gliwice Kiernicki ERGO Hestia AC OC Tanie ubezpieczenia
MM Profit Ubezpieczenia Gliwice Kiernicki ERGO Hestia AC OC Tanie ubezpieczenia
MM Profit Ubezpieczenia Gliwice Kiernicki ERGO Hestia AC OC Tanie ubezpieczenia
MM Profit Ubezpieczenia Gliwice Kiernicki ERGO Hestia AC OC Tanie ubezpieczenia
MM Profit Ubezpieczenia Gliwice Kiernicki ERGO Hestia AC OC Tanie ubezpieczenia
MM Profit Ubezpieczenia Gliwice Kiernicki ERGO Hestia AC OC Tanie ubezpieczenia
MM Profit Ubezpieczenia Gliwice Kiernicki ERGO Hestia AC OC Tanie ubezpieczenia