Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych jest M.M. PROFIT KIERNICKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Chorzowie, ul. Podmiejska 28/5, 41-500 Chorzów,

2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w związku z umową);

b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora), uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;

c) marketingowym, w tym celu analitycznym i profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora – na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda). Tworzony profil będzie dotyczył Pani/Pana preferencji lub domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych.

d) wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny);

3. Przysługuje Pani/Panu prawo przenoszenia danych osobowych udostępnionych administratorowi.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Administrator zastrzega, iż w zależności od potrzeb Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz agentom ubezpieczeniowym współpracującym z administratorem, także dostawcom systemów informatycznych Poczcie Polskiej, bankom i biuru rachunkowemu obsługującego administratora.

8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Natomiast podanie danych osobowych w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy jest warunkiem jej zawarcia i wykonania. W przypadku odmowy ich podania umowa nie może zostać zawarta.

9. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zakresie zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przedawnienia roszczeń, a w przypadku zgody przetwarzanie danych będzie trwało nie dłużej niż do czasu jej wycofania.

10. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.